Hakkımızda

Saygıdeğer Komşularımız,Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ tarafından ülkemize kazandırılantoplu konutlar alanları, müstakil ev ya da apartman dairesi anlayışından ziyadekat maliklerinin birlikte yaşadığı alanları içeren yerleşim bölgeleridir. Bu bölgelerinözelliği,’’ ortak kullanıma açık çeşitli sosyal alanlarıyla, okullarıyla veibadethaneleriyle kat maliklerinin İhtiyacını yerinde karşılamaya dönükolmasıdır.

Ortakkullanım alanlarını belirleyen634 sayılı katmülkiyeti kanunutoplu konutlarda adil ve çağdaş yapının oluşması için "site yöneticiliği" 'ni zorunlu hale getirmektedir. Kurulan yönetimorganizasyonları faaliyetlerinikat mülkiyeti kanununyanı sıra“site yönetim planı”, “Satış vaadisözleşmesi”ve“Yargıtay içtihatlarınadayananhukuksal bir zemin üzerinden yürütmektedir.

Katmaliklerinin, kendi özel durumlarına göre konutlara farklı zamanlardataşınması; değişik bölge, kültür ve yaşam koşullarından gelen kişilerinyerleşme süreçlerinde birbirlerini yeterince tanımaması gibi sebepler profesyonel bir yönetim İhtiyacını doğurmaktadır. Bu amaçla KİPTAŞ toplu konutlarda geçiciyönetim ve denetim kurulları oluşturmakta ve gayrimenkul satış sözleşmesinin13. Maddesinin 2. bendinde yer alan şekliyle yönetim hizmetlerini iştiraki olanBoğaziçi Yönetim A.Ş'le yürütmektedir. Buuygulamanın hukuki yönü 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu İle 5711 sayılı KMK 'nudeğiştiren kanun hükümlerine dayanmaktadır. Bu hükümler doğrultusundabakıldığında tüm dairelerin kat maliki KİPTAŞ olduğundan yönetim atama İlegörevlendirme yetkisi de KİPTAŞ'a aittir.

Boğaziçi Yönetim A.Ş; söz konusu uygulamaçerçevesinde yerleşim bölgesinin güvenliği çevre temizliği, yeşil alanlarınbakımı ve korunması, apartmanların ortak alanlarının temizliği, su hidrofor vedepolarının bakım ve işletilmesi, işletme bütçesinin hazırlanması, siteyönetimi muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, site yönetimi personelininsevk ve İdaresi, İşletme bütçesinde öngörülen her türlü yatırım hizmet ve malalım satım işlerini yürütmektedir.

Site Yönetimi